Αρχική
Παρακαλούμε εισάγετε τις λέξεις-κλειδιά σχετικά με τις οποίες θέλετε να κάνετε την αναζήτηση και συμπληρώστε τις παρακάτω επιλογές για γρηγορότερη εύρεση. Σε περίπτωση που δεν βρείτε την επιθυμητή εφαρμογή, επικοινωνήστε μαζί μας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το σύμβολο * στην ανάζητηση εάν δεν γνωρίζετε το όνομα κάποιας εφραμογής (π.χ. sing*)

Λέξεις-κλειδιά:

Είδος Εταιρείας:
Μικρές: Όχι Ναι Αδιάφορο
Μεσαίες: Όχι Ναι Αδιάφορο
Μεγάλες: Όχι Ναι Αδιάφορο
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
Είναι client/server: Όχι Ναι Αδιάφορο
Web-based: Όχι Ναι Αδιάφορο
Report Generator/M.I.S: Όχι Ναι Αδιάφορο