Αρχική
Τι είναι το HRM
Παλαιότερα, ένα κορυφαίο πρόγραμμα Μισθοδοσίας ήταν αρκετό για να καλύψει τις ανάγκες πληροφόρησης της επιχείρησης για το στελεχιακό και υπαλληλικό δυναμικό της. Ωστόσο, σήμερα, η πλήρης αξιοποίηση του ανθρώπινου κεφαλαίου μίας επιχείρησης περνά αναγκαστικά από ένα καλό πληροφοριακό σύστημα HRM. Ο σύγχρονος όρος της οικονομικής επιστήμης για το ανθρώπινο δυναμικό είναι χαρακτηριστικός: "ανθρώπινο κεφάλαιο". Ο όρος αναφέρεται σε οικονομικές μονάδες και παρουσιάζει τη συνεισφορά των στελεχών της επιχείρησης, ενώ περιλαμβάνει το προφίλ του προσωπικού. Θεωρείται δεδομένο στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον ότι θα πρέπει να είναι διαρκώς γνωστά τα κυριότερα χαρακτηριστικά του ανθρώπινου δυναμικού στην επιχείρηση, σε σύγκριση µε αντίστοιχα χαρακτηριστικά προηγούμενων περιόδων, ώστε να συνάγονται ορισμένα συμπεράσματα και να καθορίζουμε τη στρατηγική και την πολιτική ανάπτυξης του προσωπικού. Τέτοια χαρακτηριστικά είναι ο αριθμός των εργαζομένων, η ηλικία τους, η κινητικότητα, οι απουσίες και οι αιτίες τους, το επίπεδο μόρφωσης κ.ο.κ. Επιπλέον, ο όρος πρέπει να περιλαμβάνει την οργάνωση και την ανάπτυξη του προσωπικού, δηλαδή, την εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επιμόρφωση. Ο ρόλος ενός καλού HRM ξεφεύγει πολύ από το να είναι απλές εφαρμογές μισθοδοσίας και αδειών, κάτι που στο τέλος της ημέρας μπορεί να κάνει και μία απλή λογιστική εφαρμογή διαχείρισης μισθοδοσίας ή ένα ERP με λίγο περισσότερο εξελιγμένες δυνατότητες από το σύνηθες. Ενα σύγχρονο σύστημα διαχείρισης HR (Human Resources Management) μπορεί να βελτιστοποιήσει τη διαχείριση, εφόσον προσφέρει άμεση, εύκολη, οικονομική και ακριβή πληροφόρηση για το ανθρώπινο δυναμικό σε πραγματικό χρόνο, με δυνατότητα ανάλυσης της πληροφορίας, υποστήριξη ευέλικτων μορφών απασχόλησης και παροχή της πληροφορίας σε κάθε συσκευή, ακόμα και στις φορητές, καθώς πλέον η εργασία δεν πραγματοποιείται μόνο εντός των εταιρικών εγκαταστάσεων. Επίσης, πρέπει να παρέχει υποστήριξη στις αποφάσεις των στελεχών που αφορούν σε εργασιακά θέματα. Τέτοια θέματα μπορεί να σχετίζονται με προβλέψεις αποχωρήσεων, διατήρηση στελεχών, σύσφιγξη σχέσεων με τα στελέχη, υποστήριξη υποθετικών σεναρίων (what if) κ.λπ. Σαφώς, τα ανάλογα συστήματα θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν δυνατότητες ελέγχου της καθημερινής συμπεριφοράς, όπως έλεγχο προσέλευσης, έλεγχο απόδοσης, έλεγχο αιτημάτων, διαχείριση εξόδων κ.ο.κ.
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΚΥΚΛΟΥΣ
Ειδικότερα, ένα ολοκληρωμένο σύστημα HRM θα πρέπει να περιλαμβάνει τρεις κύκλους εφαρμογών: το Βασικό, τον Οικονομικό και το Διαχειριστικό. Τα συστήματα αυτά πρέπει να μπορούν να λειτουργούν αυτόνομα όσο και σε συνεργασία με άλλα πληροφοριακά συστήματα, όπως το κεντρικό ERP της επιχείρησης. Ως συστήματα, οι HRM πλατφόρμες είναι τόσο κατανεμημένα συστήματα όσο και κεντρικοποιημένα. Ως προς το βασικό κύκλο εργασιών, το σύστημα πρέπει να συγκεντρώνει και να διαχειρίζεται πληροφορίες και στοιχεία πληροφοριακά και διοικητικά του εργαζομένου, άδειες, ασθένειες και απουσίες, προστατευόμενα μέλη, προϋπηρεσίες κ.λπ. Ως προς τον οικονομικό κύκλο εργασιών, θα πρέπει να είναι σε θέση να διαχειρίζεται ακόμα και τα πιο σύνθετα περιβάλλοντα μισθοδοτικής διαδικασίας, να πραγματοποιεί κοστολόγηση του ανθρώπινου δυναμικού με δυνατότητα παρακολούθησης του κόστους του ανθρώπινου δυναμικού σε διαφορετικά κέντρα κόστους, να διαχειρίζεται τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας (Σ.Σ.Ε.) και μέσω Internet, με αυτόματη ενημέρωση του υπολογισμού της μισθοδοσίας με νέα στοιχεία, και να εξυπηρετεί διαδικασίες ωρομέτρησης, με ενημέρωση του υποσυστήματος της μισθοδοσίας σε πραγματικό χρόνο. Τέλος, ως προς τον διαχειριστικό κύκλο εργασιών, το HRM θα πρέπει να περιλαμβάνει τον ορισμό των θέσεων, των καθηκόντων κάθε θέσης, την περιγραφή της θέσης εργασίας και το οργανόγραμμα, να συμβάλει στην αξιολόγηση προσωπικού, να παρακολουθεί τις διοικητικές μεταβολές και την εξέλιξη των εργαζομένων στην εταιρική ιεραρχία και, φυσικά, να υποδεικνύει τις ανάγκες της επιχείρησης για οργανωμένη εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού της.